Entrant Profile

Parikshit Saha

Location: Kanpur, Uttar Pradesh India


Company: IIT Kanpur